ورود به سامانه

smsoffer
  تعرفه قیمت خطوط و نرخ ارسال پیامک ها

تاريخ ثبت : ۱۹ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۸ و ۳۱ دقیقه

تعرفه قیمت خطوط و نرخ ارسال پیامک ها

تعئاد ارقام 14 رقمی 13 رقمی 12 رقمی 11 رقمی 
قیمت خطوط 200/000 ریال 350/000 ریال 700/000 ریال 900/000 ریال